2019-№4

 

 

     

 

Скачать (PDF) - 6.4 mb 


СОДЕРЖАНИЕ: 

3

Малых С. Б., Тихомирова Т. Н.

Об организации психологического сопровождения общего образования в российской федерации

On the organization of psychological support for general education in the Russian Federation

8

Мирзаева С. Р.

Соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг педагогик-психологик имкониятлари

The analysis of the notion of healthy lifestyle

12

Сулейманова Н. К.

Видеоконтентлар ва чет тили ўқитувчисининг педагогик маҳорати уйғунлиги

The features of video content as a factor for improving  pedagogical skills of a foreign language teacher

 

15

Тожибоева Х.М.

Ёшларда ижтимоий фаолликни ошириш орқали уларда “оммавий маданият”га қарши курашчанлик кўникмаларини шакллантиришнинг психологик имкониятлари

The formation of the immunity against "mass culture" in the process of increasing social activeness of young people

19

Солиев Ф.С., Турдиматов Ж.М.

Шахснинг индивидуал-типологик хусусияларини ўрганишда инсон тана тузилишининг конституцион жиҳатларини тадқиқ этиш

The study of the constitutional aspects of the human body in the study of individual-typical ontogenetic characteristics of the individual

23

Усманова М. Н., Останов Ш. Ш.

Исследование копинг-стратегий  подростков

A study of coping strategies of adolescents

29

Isakova M. T., Yuldasheva N.Sh.

Taqlid bilishning boshlanishi sifatida

Imitation as the beginning of knowledge

32

Артикова М.Б.

Хорижий мамлакат ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг устувор жиҳатлари

The priorities in building entrepreneurial skills in students in foreign countries

36

Mirzajonova E.T.

Tayanch-harakat   tizimida nuqsoni (serebral falajligi) bo’lgan bolalarning tafakkur va idrok jarayonlarining rivojlanish muammolari

The problems of development of cognition and cognitive processes in children with musculoskeletal system defects (cerebral palsy)

40

Қаюмов И.Ф.

Кичик ёшдаги ўқувчиларда мусиқий қобилиятларни  ривожлантиришнинг психологик имкониятлари

Psychological possibilities of developing musical skills in young learners

45

Инагамова Л.У.

Бошқарув фаолиятида кейс-стади методидан фойдаланишнинг хориж тажрибаси (россия мисолида)

Foreign experience of using case study method in management (Russian example)

53

Раҳмонова З.Н.

Хориж психологиясида “эмоционал интеллект” тушунчасининг шаклланиши

The formation of the concept of "emotional intelligence" in foreign psychology

57

Абдурсулов Р.А., Бахромов О.Б.

Ёш спортчиларнинг спорт машғулотларига бўлган қизиқишлари ва мотивлари

Interests and motivations of young athletes in sports

61

Мухамеджанова С. Д.

Талабаларда коммуникатив маданиятни ривожлантиришнинг психологик омиллари

Psychological factors of development of communicative culture in students

66

Назаров А.М., Рустамов Ш.Ш.

Анализ психологических данных с помощью программы spss

The analysis of psychological data using SPSS

72

Каримов Б.Ш.

Оилада меҳр туйғусини шакллантиришнинг ижтимоий – психологик механизмлари

Socio-psychological mechanisms of forming the feeling of kindness in the family

80

Содиқова Г.О.

Ўсмирлик даврида мустақил қарор қабул қилишнинг психологик ўрганилганлик ҳолати

The state of psychological study of independent decision-making in adolescence

83

Узоқов А.М.

Олий таълим муассасалари талабаларининг ватанпарварлик даражасини баҳолаш модели

The model of assessment of patriotic knowledge of students in higher education

88

Баширов Б. А.

Касб танлашнинг психологик омиллари

Psychological factors of choosing a career

93

Каримов Б.Х.

Инсон онг муаммосининг фалсафий ва психологик жиҳатлари

Philosophical and psychological aspects of the problem of human consciousness

100

Qodirov M.S.

Davlat bojxona xizmati xodimlari faoliyatida profayling metodining qo‘llanilishi

The application of profiling method in the activity of the State Customs Service

105

Ибрагимов М.Б.

Некоторые аспекты проблем подготовки высококвалифицированных футболисток в бухарской области

Some aspects of the problems of training highly qualified football players in Bukhara region

108

Олимов Л.Я., Махмудова З.М.

Суд психологик экспертизада қиёфа ва визуал психодиагностика усулидан фойдаланишнинг ўзига ҳос ҳусусиятлари

Features of application of image and visual psychodiagnostics in forensic psychological examination

114

Нуралиева Д.М.

Бола шахсини шаклланишида оилавий муносабатларининг аҳамияти

The importance of family relationships in the formation of a child's personality

119

Жўраева С.Н.,  Авлаев О.У.

Бахтни белгилашда адаптация даражасининг нисбийлиги

The relativity of the degree of adaptation in establishing happiness

124

Эрназарова Р.Ю.

Ўқувчиларда юридик тушунчалар шаклланишида асаб тизимининг ўзига хос аҳамияти

The role of the nervous system in the formation of legal concepts in students

129

Абдиназарова Н.Э.

Ўқувчиларида  ҳуқуқий билимларни шакллантириш психологик тадқиқот муаммоси сифатида

The formation of legal knowledge in students as a problem of psychological research

133

Ахмедова З.

Ҳомиладорлик даврида аёллардаги эмоционал ҳолатлар психодиагностикаси ва психокоррекцияси

Psychodiagnostics and psychocorrection of emotional states in women during pregnancy

137

Бахронова К.Ё.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда хулқ-атвор бузилишлари намоён этилишининг ижтимоий психологик хусусиятлари

Socio-psychological characteristics of behavioral disorders in preschoolers

143

Холматова З. А.

Интерактивные методы в системе преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе

Interactive methods in the system of teaching humanities at a technical university

147

Satvaldiev A. A.

Tadbirkorlik psixologiyasi shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari

Socio-psychological features of the formation of entrepreneurial psychology

151

Sirojiddinova F. X.

Kasb tanlash motivatsiyasi shakllanishining pedagogik-psixologik imkoniyatlari

Pedagogical and psychological possibilities of formation of motivation of choice of profession

156

Давронов Н.И.

Бошланғич синф ўқувчиларини миллий қадриятлар асосида тарбиялашнинг психологик омиллари

The psychological factors of physical education using national values in elementary school students

160

Жўраев Б.

Ёшларда ҳуқуқий муносабат шаклланишининг психологик омиллари

The psychological factors of the formation of legal relations in young people

163

Ҳакимова М.Ҳ.

Мактабгача ва бошланғич таълимда математик тасаввурларни шакллантиришда мустақил ижодий тафаккурни ривожлантиришнинг психологик имкониятлари

Psychological possibilities to develop independent creative thinking in the formation of mathematical concepts in preschool and primary education

170

Равшанов Л.У.

Ҳарбий хизматчи имижининг психологик жихатлари қуролли кучлар имижининг шаклланишидаги  тутган ўрни

The role of the psychological aspects of the image of a military man in the formation of the image of military forces

175

Юсупова Ш.Б.

Техник тафаккур психологик муаммо сифатида

Technical thinking as a psychological problem

180

Ganjiyev F. F., Qosimova S.B.

Maktabgacha ta`lim muassasasi tarbiyachilarida kasbiy kompetentlik shakllanishining nazariy-amaliy asoslari

Theoretical and practical bases of professional competence formation in preschool teachers

183

Жумаев С.С.

Взаимосвязь музыкальных предпочтений и психологических особенностей слушателей музыки

The relationship of musical preferences and psychological characteristics of music listeners

188

Санаева С.Б.

Мактабгача таълим муассасаси  тарбиячиларнинг касбий компитетлигини ривожлантиришнинг психологик жиҳатлари

Psychological aspects of development of professional competence of preschool teachers

193

Нарзикулова Ф.Б.

Профессионально - педагогическая направленность, как условие становления профессионального имиджа педагога

Professional and  pedagogical orientation, as a condition for the formation of a professional image of a teacher

197

Ядгарова Г.Т.

Профессиональная ориентация на педагогические профессии

как фактор повышения их престижа и осознанного выбора учащимися общеобразовательных школ

Professional orientation to pedagogical professions

as a factor of increasing their prestige and the choice of these professions by the students of secondary schools

200

Эшбеков Т.У.

Олий таълим тараққиётида жамоатчилик билан алоқалар (pr)нинг ўрни

The role of public relations in the development of higher education

205

Munirov N.A.

Turon kurаshchilаrini musobаqа oldi psixologik tаyyorlаshning sаmаrаdorligi

Thr effectiveness of pre-tournament psychological training of Turan wrestlers

211

Исломов Э. Юсупович, Акрамова Г.М.

Ўзбек миллий курашининг ўқувчишахси сифатларини шаклланишига психологик таъсириларини ўрганиш

The study of the psychological effects of the Uzbek national wrestling in the formation of the students' personality

215

Курбонова Г. Н.

Тиббий педагогика таълим йўналиши талабалари касбий тафаккурини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари

Pedagogical and psychological features of the development of professional thinking of students in the field of Medical Pedagogy

220

Жуманиязова И.К.

Инсульт касалигига чалинган беморларга психологик ёрдам беришда арт-терапия усули

The art-therapy method for providing psychological support to the patients suffering from stroke

225

Акрамова Г. Р.

Оммавий ахборот воситалари ва суицид ўртасидаги ўзаро алоқадорлигини ўрганишга қаратилган   тадқиқотлар таҳлили

 

ИЛМИЙ МУШОҲАДА

229

Рўзиев У. М.

Ҳиссий зўриқишлар ва обсессия ҳолати ҳақида биласизми?

232

ОАК ХАБАРЛАРИ

234

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ ЛОЙИҲА ИСТИҚБОЛЛАРИ

237

ДАВЛАТ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТ ГРАНТЛАРИ - АМАЛДА Шоумаров Ғ.Б., Баротов Ш.Р., Соғинов Н.А.

Оилавий муносабатлар илмий-амалий тадқиқот объекти сифатида