2019-№3.1

 

 

     

 

Скачать (PDF) - 4.6 mb 

 

СОДЕРЖАНИЕ:5

БОШ МУХАРИР МИНБАРИ

6

Исломов З.М.

Ислом манбаларида шахс психологияси хусусиятлари

Psychological properties of personality in Islamic sources

8

Умаров Б.М.

Вояга етмаган жиноятчи шахси типологиясининг психологик хусусиятлари

Psychological characteristics of the personality of the juvenile offender

14

Расулова З.А.

Қалин бериш одатининг яшовчанлик сири: этнопсихологик таҳлил

The secret of qalin survivability: ethnopsychological analysis

25

Мирқосимова М.М.

Замонавий таълим тамойиллари ва ўқитиш теxнологиялари

Modern principles of education and teaching technologies

32

Касимова З.Х.

Педагогларда таълим менежерига хос креативлик сифатларини ривожлантириш йўллари

Ways of development creative abilities by teachers inherent in education manager

37

Назаров А.С.

Бошқарув фаолиятида қарорлар қабул қилишнинг психологик жиҳатлари

Psychological features of decision-making management activities

45

Жаббор А.М.

Талабалар томонидан диний матнлар талқин қилишининг псиxологик xусусиятлари

Psychological features of interpretation of religious texts by students

49

Эргашев П.С.

Основные направления научных исследований отдела «Психологии религии и духовности» американской психологической ассоциации: аналитический дайджест

The main directions of scientific researches of the division "Psychology of religion and spirituality" of American psychological association: an analytical digest

56

Умаров Б.М., Маратов Т.Ғ.

Талаба ёшлар социал интеллектининг озига xос xусусиятлари

Particular qualities of student youth social intelligence

60

Насимджанова М.М.

Шахсда инкультурация жараёнининг этнопсихологик хусусиятлари

Ethnopsychological features of the process of person inculturation

66

Тойирова Л.И.

Эгизакларни ижтимоий-психологик хусусиятларига кўра бир-биридан фарқлаш

Differentiation of twins by socio-psychological characteristics

72

Расулова Н.Т.

Ёш оилалар репродуктив маданиятининг шаклланиши ва такомиллашувига оид ёндашувлар

Approaches to the formation and improvement of the reproductive culture of young families

 

 

76

Турсунов Л.С.

Эътиқод шахснинг ўзига хос хусусияти сифатида

Belief as a specific characteristic of a person

80

Ботирова Д.Б.

Ижодкор талабалар эмоционал ҳолатларининг психологик хусусиятлари

Psychological features of the emotional state of creative students

84

Расулов А.И.

Психодиагностик тестнинг амалиётда татбиқ этиш хусусиятлари

Features of the implementation of psychodiagnostic tests in practice

96

Алимов Х.М.

Сохта тариқатлар: шахсга таъсири ва психологик механизмлари

False tariqas: influence to the personality and psychological mechanisms

101

Расулова З.А., Гулматов У.Х.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва маҳалла фаолларининг оила-никоҳ муносабатларини мустаҳкамлашдаги ўрни

The role of self-government bodies of citizens and mahalla assets in strengthening family-marriage relations

108

Ганиева Г.В.

Психологические аспекты диагностики компетенции магистра

Psychological aspects of the diagnosis of master's competence

115

Алимова У.Р.

Аёлларда жароҳатдан кейинги стресснинг ўзига хос психологик хусусиятлари

Psychological features of post-traumatic stress in women

119

Улмасова Д.Х.

Псиxологик муаммонинг мазмун-моҳияти ва уни ҳал этишда консуьлтант псиxолог шаxсига қўйиладиган талаблар

The essence of the psychological problem and the requirements for the counseling psychologist in it`s solvation

125

Худойқулова Д.Б.

Глобаллашув шароитида диний онг шаклланишининг псиxологик-педагогик xусусиятлари

Psycho-pedagogical features of the formation of religious consciousness in the context of globalization

ИЛМИЙ МУШОҲАДА

131

Турсунов Қахрамон,  Мухамедов Тўлқинжон Джураевич,

Сайловларнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари

Socio-psychological aspects of elections

135

Ўзбекистон халқаро ислом академияси “Дин психологияси ва педагогика” кафедраси фаолияти ҳақида