2019-№3

 

 

     

 

Скачать (PDF) - 3.7 mb 

 

СОДЕРЖАНИЕ:
 

3

 

БОШ МУХАРИР МИНБАРИ

 

4

 

 

УСТОЗГА  ЭҲТИРОМ...

М.Г.ДАВЛЕТШИН  ФАХРИМИЗ  ҒУРУРИМИЗ

Ш.С. Шарипов

 

5

 

М.Г.ДАВЛЕТШИН ОБРАЗЕЦ ДЛЯ МОЛОДЫХ  УЧЕНЫХ

Г.Б. Шоумаров

 

7

 

 

ДАВЛЕТШИН МУҲАММАД ГАБДУЛГАЛИМОВИЧ, ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ ДОКТОРИ, ПРОФЕССОР,  ЎЗБЕКИСТОНДА ХИЗМАТ КЎРСАТГАН ФАН АРБОБИ

З.Т. Нишанова

9

Каримова В.М., Байкунусова Г. Ю.

М.Г.Давлетшин илмий ижодида психология  фанларини ўқитиш муаммоларини ўрганишнинг ўрни

The role of the study of psychology in the work of M.G. Davletshin

12

Қодиров Х. Ш.

Талабалар касбий компетентлигинининг педагогик-психологик хусусиятлари

Pedagogical and psychological features of students' professional competence

17

Нишанова З. Т.

Ўқувчиларда ривожлантирилиши зарур бўлган  миллий хислатлар

National traits that students need to develop

21

Джалилова С.Х.

Бўлажак психологларда касбга хос шахс хусусиятларининг ривожланиш динамикаси

Dynamics of professional personality traits in future psychologists

25

Камилова Н. Г.

Развитие ценностных ориентаций подростков с девиантным поведением – как важный механизм ресоциализации

The development of value orientations of adolescents with deviant behavior - as an important mechanism of resocialization

29

Халилова Н.И

Умумий интеллектуал фаолият ва рефлексивлик ривожланишининг ўзаро алоқа хусусиятлари

The relationship between general intellectual activity and reflexivity development

32

Махмудова  Д. А.

Иқтидорли талабалар нутқининг психолингвистик    хусусиятлари

Psycholinguistic features of gifted students' speech

36

Абдуллаева Д. У.

Онанинг аёл ижтимоий роллари ҳақидаги тасаввурлари фарзандга муносабатни белгиловчи омил сифатида

Mother's perceptions of female social roles as a determinant of child's attitude

40

Исмоилова Н. З.

Копинг стратегиянинг стрессоген вазиятлардаги хулқ-атворда ифодаланиши

The coping strategy is a behavioral response to stressful situations

43

Алимова Г. К., Алимов А. А.

Эффективное педагого-психологические технологии в дошкольном образование

Effective pedagogical and psychological technologies in preschool education

46

Акрамов М. Р., Сабирова Н. Ю.

Ахлоқий онг шаклланишининг олий таълим жараёнидаги қиёсий таҳлили

Comparative analysis of the formation of moral consciousness in higher education

50

Кадирова Х. А.

Особенности принятия решения в неопределенной социальной ситуации

Features of decision making in an uncertain social situation

53

Расулова Ф.Ф.

Ўсмирларда агрессив хулқ-атворнинг эмпирик ўрганилиши

Empirical study of aggressive behavior in adolescents

57

Байкунусова Г. Ю.

Ҳавас ва ҳасад шахс миллий хусусияти сифатида

Passionate and envious as a national character

60

Нигматулина Л.А.

Изучение влияния компьютерной зависимости на характерологические черты личности в подростковом возрасте

Studying the influence of computer addiction on characterological personality traits in adolescence

63

Ғайибова Н. А.

Сиблинг муносабатларнинг ўсмирни гуруҳдаги мавқеи билан алоқадорлиги

Sibling's relationship with the adolescent's position in the group

67

Атабаева Н. Б.

Альтруизмнинг миллий ментал хусусият сифатида намоён бўлишини ёшга оид жиҳатлари

Age aspects of the manifestation of altruism as a national mentality

71

Қаршиева Д. С.

Стресс ва касбий стресс намоён бўлишининг психологик жиҳатлари

Psychological aspects of stress and occupational stress

75

Турсунова Г. Ш., Ҳидайходжаева Ҳ. Т.

Педагогларда касбий фаолиятдан қониққанликнинг намоён  бўлиши

Demonstration of professional satisfaction with teachers

79

Рахимова Н. Қ.

Талабалар ижодий қобилияти тараққиётида когнитив услубларни ифодаланиши

Expression of cognitive styles in the development of students' creative abilities

83

Холмуродова  Д. А.

Бўлажак  психологларда эмпатиянинг намоён бўлиши

Empathy for future psychologists

87

Шерматова Н. С.

Ички ишлар органлари ходимларининг касбий фаолиятга психологик мослашув муаммоси

Problems of psychological adaptation of the staff of internal affairs to professional activity

93

Бафаев М.М.

Хориж психологлари тадқиқотларида миллий бағрикенглик муаммоси

The problem of national tolerance in foreign psychologists' research

97

Мирзаев О. С.

Проектив методикаларнинг диагностик имкониятлари хусусида

On the diagnostic capabilities of projective methodologies

100

Файзуллаева О.С.

Ҳомиладор аёл психологияси илмий муаммо  сифатида

Pregnant female psychology as a scientific problem

104

Рахимова И. Ғ.

Соғлом оиладаги муносабат – бола тортинчоқлигини бартараф этишдаги асосий омил

 

Healthy family relationships are a key factor in overcoming child shyness

107

Саттарова Ш. К.

Социально-психологические проблемы молодых семей в обществе

Socio-psychological problems of young families in society

110

Парпиева Ш. А.

 

Механизмы психологической защиты в подростковом возрасте

Psychological defense mechanisms in adolescence

113

Журакулова Д. З.

Психологическое особенности психопрофилактики  жадности

Psychological features of the psychoprophylaxis of greed

116

Акрамова Х. А.

Олий таълим муассасаларида кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш

Increasing effectiveness of human resources use in higher education institutions

119

Артикова М. Б.

Оила ва мактаб ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари

Pedagogical and psychological features of developing entrepreneurial skills in students based on family and school partnerships

125

Турғунбоева А. Ғ.

Ижтимоий- педагогик перцепция жараёнида эмпативликни ташхис қилиш

Diagnosis of empathy in social pedagogical perspectives

129

Badritdinova M.B.

Kognitiv uslub bilan bog’liq meta uslublarning rivojlanishi

Development of meta-styles related to cognitive style

134

Насруллаева А.А.

Механизмы психологической защиты у подростков

Psychological defense mechanisms in adolescents

136

 

Нишанов С.Ю.

Гендерные различия лжи и обмана

Gender differences of lies and deceit

139

Шодиева С.Р.

Саид Ризо ализода етук маърифатпарвар ва педагог

Said Rizo Alizoda is a leading educator and educator