2018-№3

          

 

Скачать (PDF) - 3.6 mbСОДЕРЖАНИЕ:

Козлов Владимир Васильевич Проблемы духовной психологии и пробуждения 1
Problems of spiritual psychology and awakening
Дуранов Михаил Евгеньевич, Гревцева Гульсина Якуповна Психолого-педагогические аспекты гражданско-патриотического воспитания учащихся 7
Psychological and pedagogical aspects of civil-patriotic education of students
  Джалилова    Сабохат Халиловна   Талабалар ижтимоий мослашувининг психологик хусусиятлари   12
Psychological characteristics of social adaptation of students
Иминахунова Ирода Хусейновна, Развития и управления самообразовательной деятельностью обучаемых в психолого-педагогической литературе 16
Development and management of self-education activities of trainees in the psychological and pedagogical literature
Абдукаримов Ҳабибулло Абдукаримович, Олимов Ширинбой Шарофович Ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг педагогик-психологик омиллари 20
Pedagogical and psychological factors of spiritual and moral upbringing of pupils
Якубова Гўзал Асатуллаевна Психодиагностика фанини ўқитишда психик депривацияни ташхислаш усулларидан фойдаланиш самарадорлиги 25
Effectiveness of using psychological deprivation diagnostics in psycho diagnostics
Жўраев Акмал Раззоқович   Бўлажак технология фани ўқитувчиларини касбий тайёрлашда дастурий таълим воситаларидан фойдаланишнинг педагогик ва психологик асослари 30
 
Жўраев Баҳром Ёшларда ҳуқуқий саводхонликни  юксалтиришнинг  асосий  жиҳатлари 34
Pedagogical and psychological basics of the use of software training in vocational training of future science teachers
Иноятов Абдулло Шодиевич Кекса ёшдаги кишилар саломатлигини муҳофаза қилишнинг психофизиологик асослари 38
 
Муллабоева Наргиза  Шаропалиевна Ёлғизлик ҳиссини бошдан кечираётган ўсмирлар билан ишлаш учун коррекцион дастур 42
Psychophysiological basis of health of elderly people
Fayziyeva Umida Asadovna, Nazarov Akmal Mardonovich Oilaviy tadbirkorlik− oilani mustahkamlashning ijtimoiy−psixologik mezoni sifatida 48
Family business - as a socio-psychological criterion for family strengthening
Расулов Абдумўмин Ибрагимович Шахснинг ўзига – ўзи муносабатини тадқиқ этиш методикаси 54
Methods of researching a person's self-attitude
Файзиева Мавлуда Худаяровна   Ҳозирги замон оилаларида инқироз шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари 63
Socio-psychological features of the crisis in contemporary families  
Mirxoliqova Charos Boshlang’ich  sinf o'quvchilarini ijtimoiy-ruhiy  moslashtirish jarayonida oilaviy mutolaaning o'rni 69
The role of family background in the process of socio-psychological adaptation of elementary school students
Баротова Дилафрўз Шарифовна, Ахмедова Заррина Жамиловна   Тарбияси кийин  ўсмирлардаги шахслилик хусусиятларини ўрганиш механизмлари 73
Adolescence in adolescence learning mechanisms
ИЛМИЙ МУШОҲАДА / SCIENCE IS INCOMPREHENSIBLE
Саидмуратова Малоҳат Бахтиёровна Шарқ мутафаккирлари асарларида китоб ўқиш, билим олиш ҳақида 77
Reading books and learning about the works of Oriental thinkers
Gafurova  Sabohat Shoyunusovna Ta’sirlangan ichak sindromidagi psixoemotsional buzilishlarda psixoterapevtik yordam samaradorligi 81
Psychoemotional in affected bowel syndrome Effectiveness of psychotherapeutic assistance in disturbances
Методика / method
Саидмуратова Малоҳат Бахтиёровна Шарқ мутафаккирлари асарларида китоб ўқиш, билим олиш ҳақида 84
Reading books and learning about the works of Oriental thinkers
Джолымбетова Мийўагул Мадияровна Ўқувчиларда тафаккур операцияларини ривожлантириш имкониятлари 89
Opportunities for pupils to develop thinking
УЗТОЗГА  ЭҲТИРОМ .....
БАГРИ КЕНГ УСТОЗ ЭДИЛАР 93
Нишанова  Замира Таскараевна М.Г.Давлетшин ўзбекистонда психологик таълимотлар асосчиси 94
M.G. Davletshin is the founder of psychological doctrines in Uzbekistan
Байкунусова Гулмира Юлдибаевна Ҳавас илмий ижод мотиватори сифатида 99
Havas as a motivator in science
Дусмухамедова Шоира Акбаровна Бағри   кенг олим,  меҳрибон устоз 101
He is a great scholar, a loving teacher
Каримова Васила Маманасировна Устозлар  ёди  муқаддас 103
The teachers yodi are holy
Эргашев Пўлат Собирович Илмий-техник тараққиёт асрида м.г.давлетшиннинг техникавий қобилиятларни ўрганиш соҳасидаги тадқиқотлари аҳамияти 105
In the age of scientific and technical development, the importance of m.davletshin's research on technical skills
Махсудова Мўътабар Абдусаломовна Узтозни эслаб 108
 
Qutlov / Congratulation /Поздравления
RUXIYEVA XALIDA ARIBJANOVNA 111
Илмий хабарлар / Science News 112