2018-№2

 

Скачать (PDF) - 2.8 mb


 

СОДЕРЖАНИЕ:

Козлов В.В., Воронов А.М. Личность будды шакьямуни: биография и качества культурного героя 2
The identity of the Buddha Shakyamuni: the biography and the traits of a cultural hero
Челебиев Н.З. Психологические особенности взаимоотношений в семейной системе Азербайджана в условиях глобализации 11
Psychological characteristics of relationships in the family system of Azerbaijan in conditions of globalization
Шоумаров Ғ.Б. Расулова З.А.   Ўқувчи ёшларда ҳуқуқбузарликнинг ижтимоий-психологик сабаблари ва уларнинг олдини олиш йўллари 16
Social and psychological causes of juvenile offenses and the ways of preventing them
Газиева Ф.Э Бошланғич ва ўрта таълим тизимида психоактив ва наркотик моддалар истеъмолининг  бирламчи профилактикаси 20
Primary prophylaxis of  the psychoactive and narcotic drug abuse in the system of primary and secondary education
Нишанова З.Т., Мансурова Д. Талабаларда  хавотирланишнинг  намоён  бўлиши 25
The manifestation of anxiety in students
Қаҳҳоров О. С. Таълим тизимида кадрлар тайёрлашни бошқаришнинг назарий асослари 28
Theoretical basis of management training in the education system
Rustamov  H.Sh. Boshlang’ich    sinflarda    matematikani   o’qitishda   pedagogik  dasturiy  vositalarning  o’rni   va  ahamyati 34
The role and importance of pedagogical software in teaching Mathematics in primary education
Саломова Г.Ш. Талабалар этник идентивлигининг психологик таҳлили 38
Psychological analysis of ethnic identity of students
Авлаев О.У. Талабалар  интеллект  динамикасига интерфаол методларнинг таъсири 43
The effect of interactive methods on the dynamics of students' intellect
Қурбонов Қ. Х. Спортчиларни психологик таёрлаш усуллари 48
The methods of psychological preparation of athletes
Арслонов Қ. П. Курашчиларда  умумий психологик тайёргарликни шакллантиришнинг ўзига  хос  хусусиятлари 52
The peculiarities of general psychological preparation of wrestlers
Қаюмов И.Ф. Марказий Осиё халқларининг қадимги мусиқа маданияти 55
Ancient music culture of the  of Central Asian peoples
Тажибаев С.С. Ўсмирларда якка курашга техник тайёргарликни таъминлашнинг психологик имкониятлари(бокс) 58
The psychological opportunities of providing technical preparation of teenagers for single combat (boxing)
Қўшаев И.А. Ёшларда   мусикий  тафаккурни  шакллантиришнинг  педагогик – психологик хусусиятлари 61
Pedagogical and psychological features of the formation of musical thinking in young people
Мусинова Р. Ю. Ижоднинг фанда креативлик сифатида замонавий талқини 64
Contemporary interpretation of creativity in science
Хикматова М. Н. О разработке интегрированного занятия «иностранный язык + художественное развитие» 68
On the development of an integrated lesson "foreign language + artistic development"
Исматова Д. Т. Исследование устойчивости семьи при воздействии трудностей 72
The study of the family stability in the presence of difficulties
Кулдашева Ф.А., Гулямова Д.Н. Болалар эпилепсияси асослари, тарихи ва эпидемиологияси 76
The basics, history and epidemiology of epilepsy in children
Xidirov A.A. Musiqiy tasavvurlarni shakllantirishning  psixologik xususiyatlari 81
The psychological peculiarities of the formation of musical imagination
ИЛМИЙ МУШОҲАДА / SCIENCE IS INCOMPREHENSIBLE
Маматов М. Хожа ахрор валийнинг тасаввуфий қарашлари 85
Sufic views of Khoja Ahror Vali
Тошева Г. Ж., Ҳотамова Д. К. Психологические факторы регуляции межличностных отношений в семье 93
Psychological factors of the regulation of interpersonal relations in the family  
Мирзаева С. Р. Соғлом турмуш тарзи: шакллантириш зарурияти ва муаммолари 97
Healthy lifestyle: the necessity and problems of its formation
Мадримов Б.Х. Мусиқа ўқитувчисида педагогик фаолият ва нафосат туйғулари   100
Pedagogical activity and esthetic feeling of the Music teacher
Норова Ш.У. Нуруллаев Ф. Г. Ўзбек халқининг мусиқа меросининг этнопсихологик хусусиятлари   102
Ethno-psychological features of musical heritage of the Uzbek people
МЕТОДИКА / METHODS
Л.Я.Олимов Депрессия даражасини аниқлаш методикаси (В.А.Жмуров) 109
The methods of identifying the degree of depression
Qiziqarli psixologiya / Занимательная психология
13 способов сохранить работоспособность мозга 13 methods of maintaining the function of brain Nazarov A.M., Jalilov H.N. 112
Туркиялик ҳамкорларимиз / Our partners from Turkey 115
Амалий психолог кутубхонасидан / From the library of psychologist practitioner 116
ОАК   ХАБАРЛАРИ / SAC NEWS 117